Disclaimer

Privacy Statement AVG/GDPR

 

 

Vanaf 25 mei is de nieuwe Europese privacywet van kracht. We blijven zorgvuldig omgaan met de verwerking van persoonsgegevens en willen u hierover graag duidelijk en transparant informeren. We hebben onze privacystatements in overeenstemming gebracht met de nieuwe regels, deze zijn binnenkort hier beschikbaar.
Als u ervoor kiest om ons vrijwillig informatie te verschaffen, zullen wij deze informatie gebruiken in overeenstemming met ons Privacybeleid.
Jopportunity BV is ervan overtuigd dat de persoonlijke levenssfeer van haar kandidaten, flexwerkers, werknemers, alsook van haar andere relaties en bezoekers van de website van essentieel belang is. De persoonsgegevens worden dan ook met de grootst mogelijke zorgvuldigheid behandeld en beveiligd, conform de eisen die de Wet Bescherming Persoonsgegevens (WBP) hieraan stelt.

Wie zijn we

Jopportunity is gevestigd te Doorn, IJskelderlaan 1, 3941 HS en is verantwoordelijk voor de gegevensverwerkingen (Verantwoordelijke in de zin van de Wet bescherming persoonsgegevens).
In overeenstemming met de WBP heeft Jopportunity haar verwerkingen van persoonsgegevens aangemeld bij de Autoriteit Persoonsgegevens, gevestigd te Den Haag. Deze meldingen zijn openbaar en kunnen bekeken worden op het internet op www.autoriteitpersoonsgegevens.nl .

Technische informatie en cookies

Over het algemeen kan onze website bezocht worden zonder dat uw persoonsgegevens aan ons worden doorgegeven. Evenals veel andere websites verzamelt deze website wel automatisch bepaalde informatie over de gebruikers van de website, zoals bijvoorbeeld het Internet Protocol (IP)- adres van uw computer. Het IP-adres van uw Internet Service Provider, datum en tijd van toegang tot de website, het internetadres van de website vanwaar u rechtstreeks bent doorgelinkt naar onze website, het besturingssysteem dat u gebruikt, de onderdelen van de website die u bezoekt, de pagina’s van de website die u heeft bezocht en de informatie die u heeft bekeken, informatie over het type apparaat dat u gebruikt voor uw bezoek aan de site, de geo locatie waar u zich bevindt en het materiaal dat u opstuurt of downloadt van de website. Deze technische informatie wordt gebruikt voor het beheer van de website en systeembeheerder, en om de website en het gebruik ervan te verbeteren. Deze technische gegevens mogen aan derden worden doorgegeven en kunnen permanent worden opgeslagen voor toekomstig gebruik.
Jopportunity maakt gebruik van cookies en webstatistieken. Dat doen we om te kijken hoe bezoekers onze website gebruiken. Deze informatie helpt ons om de site te verbeteren. Een cookie is een bestand dat op uw computer wordt opgeslagen. Bij een vervolgbezoek op onze website kunnen deze cookies worden herkend.
Wanneer verzamelen wij uw persoonsgegevens?
Wij verzamelen uw gegevens vanaf het moment dat u uw gegevens invult of achterlaat op onze website of wanneer u uw gegevens via mail naar ons stuurt.

We kunnen ook gegevens van u verzamelen indien u deze heeft geplaatst op publieke middelen (jobsites, Linkedin etc.) waaruit zou kunnen blijken dat u geïnteresseerd zou zijn in werkgerelateerde dienstverlening. In dat geval zullen we u benaderen of u interesse heeft om zich bij ons in te schrijven conform onze voorwaarden en met inachtneming van dit privacystatement. Heeft u geen interesse dan kunnen wij relevante gegevens van u verwerken om uw wens niet door ons benaderd te worden, te kunnen honoreren.
Waarom verzamelen wij uw persoonsgegevens?

Wij verzamelen en verwerken uw gegevens voor de uitvoering van onze dienstverlening, waaronder bemiddeling, detachering, werving & selectie en executive search en het zijn van business partner voor recruitment bij onze opdrachtgevers.
Meer specifiek, uw persoonsgegevens worden verwerkt om
1. U aanbiedingen te kunnen doen en/of informatie te kunnen verstrekken over de dienstverlening en overige activiteiten en deze beter te kunnen afstemmen op uw wensen en kwaliteiten, dit gebeurt door onze consultants en deels gebeurt dit geautomatiseerd (bijvoorbeeld d.m.v. vacature-alert);
2. U te benaderen voor commerciële aanbiedingen, search agents, nieuwsbrieven en promotie-acties die voor u interessant kunnen zijn, uitsluitend indien u zich daarvoor heeft aangemeld (opt-in);
3. Uw geschiktheid en beschikbaarheid te kunnen beoordelen in verband met bemiddeling naar werk dan wel een opdracht, waarbij ook gebruik gemaakt kan worden van testresultaten, referentiechecks, social media (indien dit voor de functie relevant is en bij de vacaturetekst is aangegeven), etc.;
4. Een werknemers- of personeels-/bemiddelingsrelatie of opdracht met u aan te gaan en te onderhouden en hiervoor de relevante administratie uit te voeren;
5. Een opdracht bij de opdrachtgever te kunnen vastleggen in een overeenkomst met de opdrachtgever en de overeenkomst met de opdrachtgever te onderhouden en na te komen;
6. Voor het bevorderen van uw persoonlijke ontwikkeling en inzetbaarheid, waaronder training, opleiding en testen;

Welke persoonsgegevens verzamelen wij van u?

We verwerken de persoonsgegevens die noodzakelijk zijn voor onze dienstverlening; een deel van deze gegevens is verplicht om gebruik te kunnen maken van onze dienstverlening. Aanvullende gegevens kunnen wenselijk zijn om de dienstverlening beter te kunnen afstemmen op uw wensen en kwaliteiten of om te voldoen aan meer specifieke vragen of verplichtingen vanuit opdrachtgevers. U bent zelf verantwoordelijk voor juistheid en relevantie van de gegevens die u verstrekt.
Meer specifiek gaat het om - onder andere en voor zover van toepassing - de volgende (documenten met) persoonsgegevens:
Bij inschrijving:
• NAW gegevens, e-mailadres en andere contactgegevens
• geboortegegevens, leeftijd, geslacht
• curriculum vitae (CV), informatie over opleiding, stages en werkervaring
• gegevens over trainingen en opleidingen en/of testen die u zelf hebt gevolgd of gedaan
• gegevens over beschikbaarheid en verlof
• andere gegevens die van belang (kunnen) zijn in het kader van de beoordeling van de geschiktheid van de de kandidaat, bijvoorbeeld referenties en getuigschriften
• pasfoto en video (introductie) - op vrijwillige basis
Op het moment dat u voor Jopportunity kunt gaan werken/werkt/heeft gewerkt (niet bij een eenmalige fee):
• nationaliteit, BSN-nummer, ID bewijs, werkvergunning
• overige gegevens die gerelateerd zijn aan de personeels-, salaris- en verzuimregistratie
Jopportunity legt uitsluitend bijzondere persoonsgegevens vast als dat nodig is om aan haar wettelijke verplichtingen te voldoen, voor zover daar toestemming is gegeven, of indien dit anders toegelaten is bij of krachtens de wet. Met ‘bijzondere persoonsgegevens’ wordt bedoeld gegevens over ras, godsdienst of levensovertuiging, politieke gezindheid, gezondheid, seksuele leven, lidmaatschap vakvereniging, strafrechtelijke persoonsgegevens en/of persoonsgegevens over onrechtmatig of hinderlijk gedrag.

Met wie kunnen wij uw persoonsgegevens delen?

Jopportunity kan uw persoonsgegevens doorgeven aan haar opdrachtgevers en andere zakelijke relaties. En in alle overige gevallen waarin wij hiertoe kunnen worden verplicht, bijvoorbeeld door een gerechtelijk bevel of een gerechtelijk vonnis.
De verstrekking van de persoonsgegevens geschiedt op basis van een gerechtvaardigd belang, wettelijke verplichting en/of ter uitvoering van de overeenkomst in overeenstemming met de doelen zoals genoemd bij “Waarom verzamelen wij uw persoonsgegevens?”.
Uw persoonsgegevens kunnen worden doorgegeven buiten Nederland.
Jopportunity is lid van ER International (www.erinternational.net) en kan uw gegevens delen met die members van dit samenwerkingsverband, ook deze internationale members hebben hun eigen GDPR privacy statement.
Jopportunity heeft de nodige maatregelen genomen om te verzekeren dat de doorgegeven persoonsgegevens adequaat worden beschermd.
Hoe lang bewaren wij uw persoonsgegevens?
Wij bewaren uw gegevens 5 jaar, na 4 jaar en 11 maanden krijgt u een mail waarin u gevraagd wordt of wij uw gegevens voor een zelfde vervolgperiode van 5 jaar mogen bewaren.
Kandidaten (indien u (nog) niet via Jopportunity bent geplaatst)
Uw persoonsgegevens (bijvoorbeeld NAW, CV, werkervaring, opleiding, testresultaten e.d.) zijn beschikbaar tot vijf jaar na het laatste contact indien u niet door Jopportunity bent geplaatst.

Indien u geen gebruik meer wilt maken van onze dienstverlening, kunt u zich uitschrijven. Dit kunt u aangeven bij uw contactpersoon of via ons office management (zie onder). U wordt niet meer benaderd en/of bemiddeld door Jopportunity. Uw persoonsgegevens zijn binnen twee kalendermaanden definitief verwijderd.
Persoonsgegevens van zakelijke relaties
(contactgegevens van medewerkers van opdrachtgevers, leveranciers, verkopers, referenten en elke andere instantie waarmee wij een zakelijke relatie onderhouden)
Jopportunity verwerkt de persoonsgegevens van betrokkenen die werkzaam zijn voor ondernemingen waarmee wij zaken doen (1) voor het doen van aanbiedingen voor en/of verstrekken van informatie over de dienstverlening en overige activiteiten en (2) een zakelijke relatie te onderhouden en (3) een opdrachtovereenkomst te sluiten en te onderhouden.
We verwerken onder andere de volgende persoonsgegevens van zakelijke relaties:
• namen, contactgegevens en functies van contactpersonen.
Jopportunity kan de van haar zakelijke relaties verkregen persoonsgegevens doorgeven indien dit nodig is ter verwezenlijking van de doelstellingen van de zakenrelatie dan wel ten behoeve van de bemiddeling. Deze gegevens kunnen worden doorgegeven aan andere Jopportunity consultants, aan sollicitanten of kandidaten, zakenpartners en onderaannemers (bv gegevens bewerkers) die namens haar diensten verlenen, en in alle overige gevallen waarin Jopportunity hiertoe verplicht kan worden, bijvoorbeeld door een gerechtelijk bevel of rechterlijk vonnis. Persoonsgegevens kunnen worden doorgegeven buiten Nederland. Jopportunity is lid van ER International (www.erinternational.net) en kan uw gegevens delen met die members van dit samenwerkingsverband, ook deze internationale members hebben hun eigen GDPR privacy statement. Jopportunity heeft de nodige maatregelen getroffen om te verzekeren dat alle doorgegeven persoonsgegevens adequaat worden beschermd.

Uw rechten 

Inzage en/of wijzigen gegevens
Voor kandidaten, zakelijke relaties:
U kunt zelf op elk gewenst moment een aantal gegevens inzien/wijzigen door in te loggen via onze website met uw password. Indien u dit vergeten bent kunt u contact opnemen met uw contactpersoon bij Jopportunity
Als u inzage wenst in uw totale persoonsgegevensverwerking en/of gegevens wilt wijzigen of verwijderen die u zelf niet kunt aanpassen, dan kunt u contact opnemen met uw contactpersoon bij Jopportunity.
Voor overige relaties:
U hebt recht op inzage en wijziging van de over u geregistreerde persoonsgegevens. U kunt daartoe contact opnemen met uw contactpersoon bij Jopportunity.

Beveiliging

Jopportunity doet er alles aan om uw persoonsgegevens optimaal te beveiligen tegen onrechtmatig gebruik. Wij doen dit aan de hand van fysieke, administratieve, organisatorische en technische maatregelen. Bijvoorbeeld: alleen geautoriseerden hebben toegang tot de gegevens. Indien en voor zover gegevens worden verstrekt aan gegevens bewerkers die namens haar diensten verlenen of opdrachten uitvoeren, is Jopportunity met hen overeengekomen dat zij de persoonsgegevens eveneens optimaal beveiligen.
Vragen, opmerkingen, klachten of (vermoeden) datalek
Hebt u vragen, opmerkingen of klachten over de bescherming van uw persoonsgegevens door Jopportunity, dan kunt u dan kunt u schriftelijk of per e-mail contact met ons opnemen info@jopportunity.nl
Is er sprake van een (vermoeden van) een datalek, dan verzoeken wij u dit direct te aan ons te melden via 06-53 661 661 of per mail op jeanet@jopportunity.nl . (Jeanet van de Wiel, office management)
Vermeld naam, contactgegevens en een omschrijving van de situatie.